Дипломне проектування для студентів ОКР “магістр” спеціальність 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”

Kafedra_PV

Обсяг графічної частини 9-11 листів формату А1

 • Функціональна схема приладу - 1лист (формат -А1);
 • Складальні креслення приладу - 2-3 листи(формату А1);
 • Схема електрична принципова системи контролю (схеми окремих вузлів) (Е3)- 1 лист(формату А1);
 • Функціональна (структурна) схема проектованої системи (Е2) - 1 лист (формату А1);
 • Схема електричного розміщення (Е-7) та топологія друкованої плати (для групи РІ) - 1 лист (формату А1);
 • Технологічне приспособлення (для групи РП) - 1лист (формату А1);
 • Графічні залежності по результатах наукових досліджень та математичного моделювання 3-4 листи (формату А1);
 • При необхідності представляються схемиз осцилограмами роботи, графіки результатів моделювання(пакетами САПР або спеціальними технологічними програмами).

Об'єм графічної частини - 6-7 листів формату А1

 • Функціональна схема приладу - 1 лист(формату А1);
 • Складальні креслення  - 2 листи (формату А1);
 • Графічні залежності по результатах наукових досліджень та математичного моделювання  - 3-4 листи (формату А1);

Зміст пояснювальної записки

Загальний обсяг пояснювальної записки 100-120 сторінок формату А4 без додатків Титульний аркуш
Завдання на дипломну роботу
Анотація Список скорочень(за необхідністю)
Зміст
ВСПУП
1 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1 Наукові дослідження та математичне моделювання 
1.1.1 Опис та аналіз об'єкту моделювання;
1.1.2 Визначення робочого діапазону граничних та початковах умов;
1.1.3 Вибір форми представлення моделі, формування фізичних законів та ситуативних сповіщень параметрів моделі;
1.1.4 Вибір та реалізація методики дослідження математичної моделі: чисельні методи, оптимізація, статистичний та ймовірнісний аналіз;
1.1.5 Оцінки точності, області адекватності, універсальності і економічності опрацьованої моделі;
1.1.6 Графічне оформлення результатів досліджень;
1.1.7 Висновки та рекомендації щодо покращення функціональних характеристик об'єкту моделювання.
1.2 Дослідницько-констркторський розділ
1.2.1 Опис конструкції та принципу роботи вимірювального приладу;
1.2.2 Побудова 3-D- моделі однієї із деталей або вузла вимірювального приладу з використанням Solid Work;
1.2.3 Моделювання напружено-деформованого станудеталі або вузла:
 • дослідження максимально-допустимих напружень в вузлах та деталях приладу;
 • розробка конструкторсько-технологічних заходів підвищення міцності та надійності досліджуваної деталі.
1.3 Технологічний розділ
1.3.1 Дослідження технологічних похибок виготовлення деталі;
1.3.2 Розрахунок технологічного розмірного ланцюга;
1.3.3Розрахунок контрольно-вимірювального розмірного ланцюга.
1.4 Розрахунок електроніки, мікропроцесорної техніки та САПР
1.4.1 Розробка структурної, функціональної схеми системи вимірювання і керування:
 • огляд аналогів, обгрунтування вибору структури системи контролю;
 • розробка структурної схеми системи контролю;
 • розробка функціональної схеми контролю;
 • опис роботи структурної  та функціональної схеми системи вимірювання та керування;
 • опис основних функціональних блоків та зв'язків між ними;
 • інтерфейси, що використовуються для зв'язку між вимірювальними вузлами та ПЕОМ;
 • вибір типів давачів, типів вихідних сигналів, діапазонів вимірювання, аналіз температурних режимів роботи;
 • обґрунтування способу підключення давачів у блоці контролю;
 • схеми узгодження вихідних сигналів з давачів.
1.4.2 Розробка принципової схеми системи вимірювання і керування:
 • вибір та обґрунтування елементної бази;
 • розрахунок електричних параметрів вузлів системи вимірювання;
 • розрахунок та моделювання похибок схем вимірювання і керування;
 • розрахунок параметрів схеми керуючих силовими пристроями;
 • розробка топології друкованих плат електронних блоків.
1.4.3 Розробка програмного забезпечення системи контролю:
 • загальний алгоритм роботи системи контролю;
 • блок-схема алгоритму роботи системи керування;
 • розробка керуючих програм для мікроконтролера системи контролю.
1.4.4 Розробка допоміжного програмного забезпечення системи з використанням пакетів САПР:
 • розробка драйверів спряження мікроконтролерних блоків з ПЕОМ;
 • розробка програм візуалізації та аналізу даних на ПЕОМ;
 • розробка програм проектувальних розрахунків, моделювання, статестичної обробки вимірювальної інформації на ПЕОМ.
2 ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
3 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
3.1 Охорона праці в галузі
3.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях
4 ЕКОЛОГІЯ
ВИСНОВКИ ПО ДИПЛОМНІЙ РОБОТІ
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ДОДАТКИ(технологічна документація, специфікації та переліки елементів до креслень та схем, тексти програм).  

Scroll Up