Кафедра ПВ утворилася у 1993 р. шляхом відокремлення від кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв з метою організації підготовки спеціалістів з профільної для тодішньому новоствореного Тернопільського державного приладобудівного інституту спеціальності – приладобудування. Базовою групою засновників кафедри була: доц. Рудник А. Г., доц. Рожук С. Г., доц. Куцевич А. В., та ст. викл. Лушпак В. Й. Згодом склад кафедри поповнився висококваліфікованими спеціалістами з інших вишів – проф. Кривень В. А., доц. Яворська М. І., (з НУ ЛП)) та з галузевих науково- дослідних інститутів – Паламар М. І., Умзар Ю. А., Зелінський І. М., Осов’як І.І., Дуда С. П., а також випускниками кафедри – Апостол Ю. О., Наконечний Ю. І., Новосад  М. В., Ольшанський І. Є, Муха А. М., Шин О. Г., Нікулін Р. А., Дубиняк Т.С., а дещо пізніше випускниками аспірантури кафедри ПВ: Чайковський А.В., Пастернак Ю.В., Стрембіцький М.О., Кругльов В.В.

Першим завідувачем кафедри був доц. Рудник Андрій Григорович, з ініціативи якого була запроваджена антенна тематика робіт на кафедрі.

Підготовка фахівців на кафедрі велась за спеціальністю «Приладобудування».

У 1993 році перейдено на багатоступеневу систему підготовки фахівців за схемою «бакалавр–спеціаліст–магістр» згідно Болонської системи.

1994 року відбувся перший випуск інженерів спеціальності 7.090901 «Приладобудування», яка після упорядкування назв спеціальностей згідно нового кодифікатора стала називатись «Прилади точної механіки».

Згодом з 2015 р. спеціальність «Прилади точної механіки» згідно нової кодифікації трансформувалась у спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

У 2017 р. було проведено ліцензування нового напряму підготовки бакалаврів за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка».

З 2023 р. спеціальності кафедри перейшли до галузі знань 17 – «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації», а на кафедрі ведеться підготовка за двома спеціальностями:

  • 175 «Інформаційно-вимірювальні технології»;
  • 176 «Мікро- та наносистемна техніка».

Після трагічної смерті зав. каф. доц. Рудника А.Г. з 2004 р. по 2006 р обов’язки завідувача кафедри виконував тодішній декан факультету доц. Куцевич А.В.

З 2006 р. кафедру очолює д.т.н., професор Паламар Михайло Іванович, що привніс нові напрямки досліджень з електроніки, мікропроцесорної техніки та систем керування на основі досвіду роботи у ТФ Київського науково-дослідного інституту мікроприладобудування (КНДІМП) та СКБ «Квантор», де пройшов шлях від інженера до начальника КБ та займався проєктуванням спеціалізованого вимірювального обладнання для технологічних процесів виготовлення інтегральних схем.

У 2013 році Паламар М. І. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: «Системи керування антенними станціями зв’язку з низькоорбітальними супутниками» (спеціальність 05.13.03 «Системи та процеси керування») у Національному університеті «Львівська політехніка».

З 2013 по 2021 р. випускниками кафедри під керівництвом проф. Паламара М.І. захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – «комп’ютерні системи та компоненти»: доц. Чайковський А.В., доц. Стрембіцький М.О., Пастернак Ю.В. та 1 дисертація під керівництвом проф. Гевко І.Б за спеціальністю 05.05.05 – «піднімально-транспортні машини», доц. Дубиняк Т.С.

Сьогодення кафедри

На сьогоднішній день на кафедрі плідно працюють 1 професор, 5 доцентів, 2 старших викладачі, 1 асистент та 3 аспіранти.

Кафедра активно працює в напрямку розвитку прогресивних форм навчання, зокрема, системи електронного навчання за допомогою Інтернет і мультимедіа-технологій, що дає змогу організовувати освітній процес на якісно новому рівні.

Кафедра розвиває навчання студентів за програмами подвійних дипломів.

Студенти кафедри залучаються до роботи у дослідно-конструкторських роботах в НДЛ ІТІС, що діє при кафедрі, беруть участь у міжнародних студентських змаганнях, де представляють свої досягнення в галузі мехатронних приладів і систем, робототехніки.