Історія кафедри

1987 р. – відбулося відокремлення зі складу кафедри верстатів та інструментів і приєднання до новоствореної кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв.

1989 р. – на факультеті електронних апаратів і комп’ютерних систем відкрито підготовку фахівців за спеціальністю “Прилади точної механіки” в кількості 50 чол. денної і 25 чол. заочної форм навчання.Від створення і до 2004 р. керував кафедрою доц., к.т.н. Рудник Андрій Григорович.

1990 р. – засновано кафедру приладобудування доцентом Рудником А.Г. на базі кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв. Базова група працівників – доц. Рудник А.Г., доц. Рожук С.Г., доц. Куцевич А.В., та ст. викл. Лушпак В.Й.

Особовий склад кафедри суттєво поповнився як за рахунок випускників ТДТУ – Апостол Ю.О., Новосад М.В., Наконечний Ю.І., випускників кафедри приладів – Ольшанський І.Є, Муха А.М., Шин О.Г., Нікулін Р.А., так і висококваліфікованих спеціалістів з інших вузів – Кривень В.А., Яворська М.І., та з галузевих науково-дослідних інститутів – Паламар М.І., Умзар Ю.А., Зелінський І.М., Дуда С.П.

Спочатку на кафедрі велась підготовка фахівців за спеціальністю «Приладобудування». Після упорядкування назв спеціальностей відповідно до нового кодифікатора вона була зіставлена зі спеціальністю «Прилади точної механіки».

1993 р. – розпочато перехід на багатоступеневу систему підготовки за схемою “бакалавр-спеціаліст-магістр”.

1994 р. – перший випуск інженерів спеціальності 7.090901 «Приладобудування».

Із 2004 р. до 2006 р. виконував обов’язки завідувача кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем доц., к.т.н. Куцевич Арсен Васильович.

Із 2006 р. кафедру приладів та контрольно-вимірювальних систем очолює д.т.н., доцент Паламар Михайло Іванович, який попередньо працював на посадах інженера-конструктора, провідного інженера та начальника конструкторського бюро у Тернопільському відділенні Київського науково-дослідного інституту мікроприладів (КНДІМП) та СКБ «Квантор» й займався розробленням спеціалізованого вимірювального обладнання для технологічних процесів виготовлення інтегральних схем. За результатами науково-дослідної роботи відповідно до тематики дисертаційного дослідження відбувся захист дисертації Паламара М.І. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: «Системи керування антенними станціями зв’язку з низькоорбітальними супутниками» (спеціальність 05.13.03 – системи та процеси керування, спеціалізована рада Д35.052.18).

 

Навчальний процес підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» напряму 6.051003 “Приладобудування”, спеціальностей 7.05100302, 8.05100302 “Прилади та системи точної механіки”, 8.05100306 «Інформаційні технології в приладобудуванні» забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад випускової кафедри із відповідною часткою науково-педагогічних працівників, які мають наукові ступені та вчені звання, що відповідають профілю підготовки фахівців вказаної спеціальності. Серед них на постійній основі: д.т.н., доцент – 1; д.фіз.-м.н., проф. – 1 (внутрішнє сумісництво); к.т.н., доцент – 2; к.фіз.-м.н., доцент – 1; зовнішнє сумісництво: к.т.н., доцент – 1.

Кадровий склад викладачів за останні 2 роки якісно змінився – збільшилась кількість кандидатів та докторів наук. Основна частина викладачів кафедри має багаторічний досвід науково-педагогічної діяльності, систематично займається науковою та науково-методичною діяльністю.

Організація підготовки науково-педагогічних кадрів для кафедри здійснюється через аспірантуру і докторантуру й ґрунтується на:

  • системному аналізі кадрового складу й, зокрема, формуванню якісного наукового потенціалу кафедри через впровадження перспективних планів підготовки кадрів вищої кваліфікації;
  • підтримці існуючих наукових шкіл та створення нових, які забезпечують поновлення кафедр молодими науковцями;
  • впровадженні додаткових форм роботи, які сприяють підвищенню діяльності аспірантури (індивідуальна робота, семінари для аспірантів, зустрічі з провідними вченими університету, призначення іменних стипендій, залучення аспірантів ІІІ року навчання до педагогічної діяльності).

До навчального процесу залучено випускників магістратури та аспірантури, зокрема Чайковський А.В., Стрембіцький М.О. працюють на посадах асистентів кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем. 04.12.2013 р. у Інституті електродинаміки НАН України відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Чайковського А.В. на тему: «Cхемотехнічні та програмно-алгоритмічні методи покращення характеристик інтелектуальних оптоелектронних сенсорів кута» за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. 30.05.2016 р. у Тернопільському національному технічному університеті ім. Івна Пулюя відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Стрембіцького М.О. на тему: «Нейромережеві технології підвищення точності вимірювання та керування в системах наведення антен» за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. 7.06.2018 у Тернопільському національному технічному університеті ім. Івна Пулюя відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Дубиняка Т. С. на тему: «Обґрунтування конструкцій та параметрів захисних механізмів гнучких гвинтових конвеєрів» за спеціальністю 05.05.05 – піднімально-транспортні машини.

У 2017 році проведено ліцензування нового напряму підготовки 153 – “МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА”До спільної наукової роботи із викладачами кафедри долучаються й кращі студенти-магістри кафедри, для яких організовано та проводяться щорічні студентські наукові конференції.

Усі викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації або стажування відповідно до затвердженого плану стажувань. Так у 2017 році підвищення кваліфікації та стажування пройшли: ктн., доц Чайковський А.В., кнт., ст викл Стрембіцький М.О., ст викл Наконечний Ю.І. асистент Пастернак Ю.В. та інш. Розширено базу підприємств із підвищення кваліфікації викладачів кафедри за рахунок академічних установ та провідних ВУЗів України серед яких Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Львівська політехніка».